17.05.2023 | Προμήθειες

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής σιλού


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής σιλού της εγκατάστασης συλλογής και συμπίεσης πριονιδίου για τις ανάγκες του Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού αξίας 6.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α)  του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) ,

β)  Της υπ΄ αριθμ. Γ4β/56938/27.01.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ-ΝΠΙΔ)» (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./02.02.2023), σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2023, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ)   του Π.Δ. 148/2007 .

δ)  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε)   του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η)  του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

θ)  του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  1. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.: ΙΘ-2023/64 και ΑΔΑΜ: 23REQ012353219,
  2. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Αριθμό Απόφασης 1622/15-03-2023 , με ΑΔΑ: ΨΞΝΓΟΡ9Υ-ΞΧΚ και ΑΔΑΜ: 23REQ012353262,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών επισκευής σιλού της εγκατάστασης συλλογής και συμπίεσης πριονιδιού για τις ανάγκες του Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: