19.09.2023 | Προμήθειες

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας του ΚΕΘΕΑ MOSAIC


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ώρα διερμηνείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.200,00 ΕΥΡΩ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (61.008,00€ εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων). Το  ενδεικτικό σύνολο των ωρών για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στις 2.050 ώρες.  Οι ώρες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 6100990000   σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025 .

Για την παρούσα έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 4183-06.09.2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013381357 , ΑΔΑ 9Σ7ΑΟΡ9Υ-ΘΔΖ) για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2024-2025 που έλαβε α/α 1/4183 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79540000-1 

NUTS περιοχών εκτέλεσης της σύμβασης: NUTS: EL30.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες  ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του συμβατικού προϋπολογισμού των ως άνω υπηρεσιών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05.10.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Ιωακείμ (εσωτ 202) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.