24.01.2024 | Προμήθειες

ΚΕΘΕΑ: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Κεφαλονιά


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου στην Κεφαλονιά, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ , εμβαδού από 50τ.μ. έως 100τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των χιλίων εκατό (1.100,00)ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων). Η διάρκεια της μίσθωσης θα ξεκινήσει από την εγκατάσταση του ΚΕΘΕΑ στο ακίνητο  και έως την  31/12/2024 , με δυνατότητα παράτασης.

1.Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου  Έργου 2023ΕΠ02270020 της ΣΑ ΕΠ0227 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» της πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην ΠΙΝ, με έδρα την Κεφαλονιά – συνέχιση της λειτουργίας της » με κωδικό ΟΠΣ 6003385), με αριθμό πρωτ.: 3318/27.11.2023 απόφαση ένταξης της πράξης Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην ΠΙΝ, με έδρα την Κεφαλονιά – συνέχιση της λειτουργίας της » με κωδικό ΟΠΣ 6003385 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΞΔΛΟΡ9Υ-ΕΥΜ

Το ακίνητο θα πρέπει:

  1. Να είναι συνολικού εμβαδού από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. , μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων και να εκτείνεται σε έναν ή δύο ορόφους.
  2. Να βρίσκεται εντός ή κοντά στον ιστό της πόλης του Αργοστολίου και Ληξουρίου.
  3. Να είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς – αστική συγκοινωνία.
  4. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος.

Να διαθέτει τουλάχιστον

Α. Έναν  (1) χώρο αναμονής-υποδοχής εντός του οποίου θα υπάρχει κι ένα πολυκουζινάκι

Β. Δύο (2) χώρους γραφείων –ομαδικών συναντήσεων με τρείς (3) θέσεις εργασίας

Γ. Δύο (2) wc με το ένα(1) τουλάχιστον να είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Δ. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει 1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ ,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ , 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002: αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002,

Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 22/02/2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 μ.μ.  και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 μ.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους  δι΄ απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ  επί της οδού ΣΤ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ – ΠΑΛΙΚΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , Τ.Κ. 28200, και  σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» καθώς και στην ημερήσια τοπική  εφημερίδα  της Κεφαλονιάς «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Κεφαλονιάς & Ιθάκης» .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , στο τηλέφωνο 26510 77010, και ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.