01.11.2022 | Προμήθειες

ΚΕΘΕΑ: Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια επιβατικών ΙΧ οχημάτων και Ημιφορτηγού 4χ4


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ, για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια πέντε (5) επιβατικών ΙΧ οχημάτων και Ενός (1) Ημιφορτηγού 4χ4 για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Ηράκλειο Κρήτης, με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής ανά τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 155.000,00 € καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, τελών και εξόδων του Αναδόχου).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 1301000100  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού  έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2235/18.05.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010595414, ΑΔΑ9ΕΖΥΟΡ9Υ-ΘΩΧ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2235 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλα τα  Τμήματα  («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένα Τμήματα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Τμήμα .

Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : . 34100000-8.

NUTS: EL30, EL52, ΕL 65, EL43

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της. 

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και αναλύεται ως ακολούθως :

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

1. ΤΜΗΜΑ 1- ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ ΑΥΤ/ΤΑ 5 90.000,00 111.600,00
2. ΤΜΗΜΑ 2 – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ 4Χ4 1 35.000,00 43.400,00

 

ΣΥΝΟΛΟ   125.000,00

 

155.000,00

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. ανά τμήμα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κος Παπαϊωάννου  ή κα Παπακωνσταντινου (εσωτ 230 & 226) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.