13.06.2016 | Προμήθειες

Έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα για ένα (1) έτος,


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. Ετήσιος προϋπολογισμός 11.625,20€  προ ΦΠΑ ήτοι (14.299,00 € με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016.

CPV : 15800000-6
ΚΑΕ:   6491

Δείτε εδώ του όρους και τα παραρτήματα της έρευνας αγοράς.