23.09.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 227/31.08.2015,
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς για τη συλλογή , μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του, για ένα έτος , με προσφορές , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης