14.04.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συριγγών


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια 130.000 τεμαχίων συριγγών για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα, προϋπολογισμού 8.500,00€ πλέον ΦΠΑ (10.455,00 € με ΦΠΑ) και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε τους όρους συμμετοχής