14.12.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μηχανήματος βαφής και μηχανήματος κατεργασίας πηλού για το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95 Ν.4281/14) και τις εγκρίσεις δαπάνης από τον Ειδικό Βοηθό Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 289/15.10.2015 και 290/15.10.2015,

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ διενεργεί  Έρευνα Αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μηχανημάτων βαφής και κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης και τα παραρτήματα