15.10.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα φυσικού αερίου


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. 3009/30.9.2014,

το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές:
για την προμήθεια (1) χαλύβδινου επιδαπέδιου λέβητα φυσικού αερίου  θερμικής ισχύος 100 kW, (1) τετράοδης περιστροφικής βάνας ανάμιξης,  διατομής  2”, καθώς και την παροχή εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, πλήρης εγκατάστασης του νέου λέβητα  και τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων χαλκού ή των  συνδέσεων , ή της μόνωσης αυτών (armaflex) του συστήματος θέρμανσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την προκήρυξη