21.07.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καναπέδων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1675/29.05.2014,
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με προσφορές για την αγορά καναπέδων σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. 

Για την προκήρυξη, πατήστε εδώ.