04.09.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου προϋπολογισμού  τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (4.200,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ).
                                         
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, δ/νση Διστόμου 68 & Ζέας , Πειραιάς, το αργότερο έως την 22η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταθέσεώς τους.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών-εργασιών και υλικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κάνουν αυτοψία στον χώρο του κτιρίου του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών του χώρου, πριν την υποβολή της προσφοράς τους. Για πληροφορίες, αυτοψία και παραλαβή των Όρων Συμμετοχής και των σχετικών Παραρτημάτων (περιγραφές, σχέδια, έντυπο οικονομικής προσφοράς κλπ.) επικοινωνείτε με το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ στο τηλ. 210 4132662, κος. Αργύρης Κίτσος και ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη