14.11.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτογραφικών μηχανών


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 3156, 13/10/2014.

Το ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια δύο φωτογραφικών μηχανών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης.

Δείτε τη διακήρυξη