14.11.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 3156, 13/10/2014,

το ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης  διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης.

Δείτε τη διακήρυξη