04.11.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εργαλείων-μηχανημάτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 426/16.09.14, 
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», στις εγκαταστάσεις του, στη διεύθυνση 2ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, στη Λάρισα, σύμφωνα, με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης