11.07.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εργαλείων και συσκευών για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007

2. Την Απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ ΑΠ.: 1806/06.06.2014 που αφορά στην έγκριση αγοράς εργαλείων και συσκευών οδοντιατρείων για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

3. Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για τον εξοπλισμό των δυο νέων οδοντιατρείων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας.

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων και συσκευών για τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου. 

Δείτε τους όρους συμμετοχής