21.01.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1324/2015, το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής  κουζίνας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης