10.03.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια είκοσι δύο εσωτερικών σκληρών δίσκων για την αναβάθμιση μηχανήματος κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια  είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων για την αναβάθμιση μηχανήματος κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (NAS)(IBM STORWIZE V3700) και ενός (1) εξυπηρετητή (IBM System x3650 M4) στο κτίριο των Κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, αξίας 10.569,11 € προ Φ.Π.Α (13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 3623/07.10.2015.

Το ΚΕΘΕΑ  διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων ΙΒΜ ως προσθήκη σε μηχάνημα κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων(NAS)(IBM STORWIZE V3700 ΜΤ/Μ: 2072-24C) και σε έναν 1 εξυπηρετητή (IBM System x3650 M4 MT/M:7915-C3G) στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α “Τεχνικές Προδιαγραφές” και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης