24.11.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1606/ 22-05-2014 και 1673/ 29-05-2014

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διενεργούν έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Οικονομική Προσφορά

Δείτε εδώ την προκήρυξη.