16.10.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 3409/17.09.15,

το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές υπηρεσίες του, για ένα έτος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης