15.04.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95 τον Ν.4281/2014 όπως ισχύει) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΚΥΤ/2016/13,

το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ  διενεργεί έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης