26.01.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΚΙΒ/2015/5 στις  09/12/2015,

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Διαβάστε τους όρους της Διακήρυξης