06.04.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης για τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 8.130,08 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (10.000,00 με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους:

Δείτε τους όρους της διακήρυξης

Πληροφορίες στο ΚΕΘΕΑ τηλ. 210-9241993-6, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (εσωτ.228), Τμήμα Προμηθειών (εσωτ.202-203)