20.04.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης για τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την  παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (9.840,00 με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ένα ακόμη έτος ίσης αξίας από την υπογραφή της σύμβασης και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.

Δείτε τους όρους και τα παραρτήματα της Διακήρυξης