18.12.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης από έντυπα, τηλεόραση και διαδίκτυο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95,Ν.4281/14) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 4150/5.12.14 Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την “Παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης από έντυπα, τηλεόραση και διαδίκτυο” σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την προκήρυξη