30.12.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (γιατρός εργασίας) και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος στην Αττική


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (24.600,00 € με ΦΠΑ για τη διετία), ήτοι 12.300€ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης ιατρού εργασίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Δείτε τους όρους της διακήρυξης