06.10.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την Ετήσια συντήρηση των συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης καθώς και σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: « Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ.
148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007
2. Το εγκεκριμένο αίτημα από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π 2426/22.07.14

διενεργεί:

έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Ετήσια συντήρηση των συστημάτων
συναγερμού , πυρανίχνευσης καθώς και σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων
των μονάδων του ΚΕΘΕΑ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000 € [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου με δυνατότητα
παράτασης ενός έτους προϋπολογισμού ιδίας αξίας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους
παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. 

Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή-Πίνακας συμμόρφωσης
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα σύμβασης
Αναλυτική κατάσταση των συστημάτων που θα συνδεθούν με το κέντρο
λήψης σημάτων.