02.09.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση θέσεων στάθμευσης για 2 οχήματα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1910/18.06.2014 & ΑΠ 2349/17.07.2014,

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με προσφορές για το παρκινγκ δύο (2) οχημάτων του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  για ένα έτος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.