27.02.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση εντύπου


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «για την εκτύπωση 150 αντίτυπων Καλών Πρακτικών και εγγραφή του αρχείου σε 150 cd» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προϋπολογισμού έως 1900,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων υπέρ δημοσίου, δαπανών και εξόδων του αναδόχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Σορβόλου 24, Μετς Αθήνα έως τις 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης