26.06.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας, μικροβιοκτονίας, και προμήθειας και τοποθέτησης δολωματικών σταθμών


Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών απεντόμωσης σε τριάντα έξι (36) κτίρια, μυοκτονίας σε είκοσι επτά (27) κτίρια, μικροβιοκτονίας σε δύο (2) κτίρια, καθώς και προμήθειας και τοποθέτησης πενήντα οκτώ (58) δολωματικών σταθμών (εφεξής «προμήθεια») σε χώρους των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στο Νομό Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου), στα χρονικά διαστήματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ

Όροι και παραρτήματα