24.12.2015 | Προμήθειες

Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο»


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1.    Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 296/23-12-2003) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 .

2.    Της υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.

3.    Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α’/95).

4.    Του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.».

5.    Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»  (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).

6.    Το Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

7.    Τον Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,

8.    Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007

9.    Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

10. Της υπ΄αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001 απόφασης (ΦΕΚ1066/Β/10.8.2001) του Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».

11. Τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα.

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.   

13. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει)

14. Την έγκριση από το Δ.Σ ΚΕΘΕΑκατά την 21η συνεδρίαση στις 17.11.2015 .

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο», προϋπολογισμού έως 14.000 ευρώ (ήτοι 17.220,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου), όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ του παρόντος (Τεχνικές Προδιαγραφές) που  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης