25.04.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την αγορά δύο σταθερών υπολογιστών και ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π:ΑΛΦΑ/2016/1 , 20/01/2016.

Το ΚΕΘΕΑ  διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την <<ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1114 ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΕΘΕΑ –ΑΛΦΑ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.830,00€ άνευ ΦΠΑ (2.250 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος (άρθρο64 Ν.4172/2013) κ.λπ.>> σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης