26.06.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη συντήρηση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού των μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική


Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης κλιματιστικών μονάδων και λοιπών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – εξαερισμού όλων των μονάδων – υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Αττική» προϋπολογισμού 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, στα χρονικά διαστήματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και τα παραρτήματα Α, Β , Γ, Δ και Ε που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. 

Δείτε τους όρους και τα παρατήματα