07.03.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, μικροβιοκτονίας σε κτίρια του ΚΕΘΕΑ στην Αττική


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

  1. 1.     Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ.  60/2007, Ν. 3580/2007
  2. 2.     Την  Απόφαση  του Διευθυντή  του ΚΕΘΕΑ  (Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης KY-2016/9/13.01.2016) που αφορά στην έγκριση δαπάνης για Απεντόμωση, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ .
  3. 3.     Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και αφορούν στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

διενεργεί

έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών απεντόμωσης σε τριάντα έξι (36) κτίρια,  μυοκτονίας σε είκοσι επτά (27) κτίρια, μικροβιοκτονίας σε  δύο (2) κτίρια και τοποθέτησης οκτώ (8) δολωματικών σταθμών, (εφεξής «προμήθεια») σε χώρους των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στο Νομό Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α 5.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου), στα χρονικά διαστήματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή.
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Κατανομής του είδους των εργασιών και της συχνότητας που θα εκτελεστούν ανά κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016. 

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ.,226)

Δείτε αναλυτικά τους όρους της Διακήρυξης