14.01.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη δημοσιοποίηση του έργου των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Δημοσιοποίηση του έργου των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ, που λειτουργούν στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, σύμφωνα με τα τεύχη αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)» με κωδικό αριθμό:375946 (Δράση Δ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των : 18.000,00 ευρώ
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η : Τετάρτη, 28.1.2015 ώρα 11:00 πμ.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τα Κεντρικά γραφεία του ΚΕΘΕΑ : Σορβόλου 24 Μέτς (Ισόγεια αίθουσα), Τ.Κ. 11636.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης. 

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών, κα. Καγιά Μάγδα και κα Ιωακείμ Βενετία, Τηλ. 210-9241993-6 (εσωτ.203/202).

Δείτε τους όρους της διακήρυξης