05.07.2022 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες ΙΔΑΧ για πρόσληψη – Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη σαράντα έξι (46) ατόμων – θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) σήμερα, ημέρα Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022, οι επιλεγέντες για πρόσληψη στις Περιφέρειες: α) Αττικής, β) Κεντρικής Μακεδονίας, γ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δ) Πελοποννήσου, ε) Δυτικής Ελλάδας, στ) Κρήτης, ζ) Ηπείρου και η) Θεσσαλίας έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της βιωματικής τους εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ