20.12.2023 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες ΙΔΑΧ για πρόσληψη – Περιφέρεια Ηπείρου


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη σαράντα έξι (46) ατόμων – θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι καταχωρίζεται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου2023, η επιλεχθείσα για πρόσληψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της βιωματικής της εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ: