17.07.2023 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες/επιλαχόντες για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ)


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Ξενώνα Άστεγων Χρηστών του ΚΕΘΕΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τέσσερα (4) άτομα για τις ειδικότητες: α) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, β) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και γ) ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 «Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019),
  • τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν.4058/2012 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/2012) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
  • το από 12.12.2022 απόσπασμα πρακτικού της 58ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ,
  • Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2023/34/ 12.01.2023 επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ προς το Υπουργείο Υγείας, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (βάσει Ν. 4325/15,άρθρο 34) για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με έκδοση Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών,
  • την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΥ/2023/35/12.01.2023 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης του ΚΕΘΕΑ,
  • την από 22.02.2023 Α.Π. : Γ4β/Γ.Π. 3175 Απόφαση Υπουργού Υγείας,
  • τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ. 1431/06.03.2021 (ΑΔΑ:6ΓΔ7ΟΡ9Υ-6Λ9) και Αρ. 1432/06.03.2021 (ΑΔΑ:65Θ8ΟΡ9Υ-2Τ2) για την υλοποίηση των παραπάνω.

Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων θα είναι έως ένα (1) έτος και θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης για τη λειτουργία του Ξενώνα Αστέγων Χρηστών του ΚΕΘΕΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

 θέσεις για έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο, έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι καταχωρούνται στο διαδίκτυο, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι επιλεγέντες / επιλαχόντες για συνεργασία με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους έως ένα (1) έτος.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ