16.05.2024 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου–Επαναπροκήρυξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001596 (Αρ. Απόφασης: 3247/13.07.2023, ΑΔΑ: 6ΥΕΡ7ΛΛ- 2Η1), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001595 (Αρ. Απόφασης: 3190/11.07.2023, ΑΔΑ: Ψ66Ζ7ΛΛ-ΜΨ5) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001597 (Αρ. Απόφασης: 3241/13.07.2023, ΑΔΑ: 6Κ4Δ7ΛΛ-9ΩΙ), οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία-Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ενδιαφέρεται:  α) να συνεργαστεί με άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ και ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ/ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και β) να προσλάβει άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων είναι έως ένα (1) έτος και τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

θέσεις για έναν (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής–Γυμναστής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ψυχίατρο (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ), έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παθολόγο/ ή Γενικής Ιατρικής (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ) και έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ) και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι καταχωρούνται στο διαδίκτυο, σήμερα, ημέρα Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις προαναφερόμενες επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις, για τις εγκεκριμένες πράξεις: α) «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001596, β) «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001595 και γ) «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001597, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία-Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ