21.05.2024 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου–Επαναπροκήρυξη Περιφέρειας Ηπείρου


Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005168 (Αρ. Απόφασης: 217/02.02.2024, ΑΔΑ: ΨΝΝΕ7Λ9-Σ66), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου, με έδρα την Άρτα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005222 (Αρ. Απόφασης: 218/02.02.2024, ΑΔΑ : 6ΙΚΘ7Λ9-ΥΥ8) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005178 (Αρ. Απόφασης: 216/02.02.2024, ΑΔΑ: 6Ψ927Λ9-ΑΧΠ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση Αριθμός 1167/19.02.2024 (ΑΔΑ: 61Υ2ΟΡ9Υ-ΓΑΠ), η Απόφαση Αριθμός 1165/19.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΩΣΛΟΡ9Υ-ΠΛΟ) και η Απόφαση Αριθμός 1166/19.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΝΡΤΟΡ9Υ-Β75).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

θέσεις για έναν (1) ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (μερικής απασχόλησης), έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής – software (μερικής απασχόλησης), έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο και δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς και

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι καταχωρούνται στο διαδίκτυο, σήμερα, ημέρα Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις προαναφερόμενες επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις, για τις εγκεκριμένες πράξεις : α) «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005168, β) «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου, με έδρα την Άρτα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005222 και γ) «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005178, οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ