Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για απεξαρτημένα και υπο απεξάρτηση άτομα που είναι άνεργοι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) : «Καλλιέργεια Κηπευτικών με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας»


Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα» πρόκειται να υλοποιήσει το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου 2013 έως 22 Ιουλίου 2013 επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο την «Καλλιέργεια κηπευτικών με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας». Το πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 400 ωρών, απευθύνεται σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα που είναι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης και αιτήσεις συμμετοχής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr. , ενότητα «ΝΕΑ»)  καθώς επίσης και στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης. 

• Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για τους ωφελούμενους, πατήστε εδώ.
• Για την αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, πατήστε εδώ.

Η Πράξη εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)