Επιδοτούμενη κατάρτιση


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην  κοινωνική επανένταξη και προώθηση στην αγορά εργασίας των απεξαρτημένων ατόμων, υλοποιεί στην περιφέρεια Αττικής 7 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών το καθένα για συνολικά 100 απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα. Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου [1] της Πράξης με τίτλο «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες Κατάρτισης  και Συμβουλευτικής σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών», η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα προγράμματα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

1.    Τεχνικός Καλλιέργειας με Παραδοσιακές και Βιολογικές Μεθόδους.
2.    Ραδιοφωνικός Παραγωγός.
3.    Τηλεοπτικός Παραγωγός.
4.    Τεχνικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων/1.
5.    Τεχνικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων/2.
6.    Κατάρτιση στη Μαγειρική Τέχνη.
7.    Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.

Η πράξη υλοποιείται από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013

Οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι ή υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω προγράμματα καθώς και αιτήσεις συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα «ΝΕΑ» ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις γραμματείες των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.