ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


 

 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην  κοινωνική επανένταξη και προώθηση στην αγορά εργασίας των απεξαρτημένων ατόμων, υλοποιεί στην περιφέρεια Αττικής 7 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών το καθένα για συνολικά 100 απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα στο πλαίσιο του Υποέργου [1] της Πράξης με τίτλο «ΚΕΘΕΑ- Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών» η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα προγράμματα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  1. Τεχνικός Καλλιέργειας με Παραδοσιακές και Βιολογικές Μεθόδους.
  2. Ραδιοφωνικός Παραγωγός.
  3. Τηλεοπτικός Παραγωγός.
  4. Τεχνικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων/1.
  5. Τεχνικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων/2.
  6. Κατάρτιση στη Μαγειρική Τέχνη.
  7. Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.

Η πράξη υλοποιείται από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013

·         Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  για εξωτερικούς συνεργάτες, πατήστε εδώ

·         Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για τους ωφελούμενους, πατήστε εδώ