Επιδοτούμενα προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης – κατάρτισης και παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), για εξαρτημένα και υπό απεξάρτηση άτομα που είναι άνεργοι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης).


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ  

ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ) στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην  κοινωνική επανένταξη και προώθηση στην αγορά εργασίας των απεξαρτημένων ατόμων, υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη 3 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών το καθένα για συνολικά 45 απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα στο πλαίσιο του Υποέργου [2] της Πράξης με τίτλο «ΚΕΘΕΑ-Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών στη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα προγράμματα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  1. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ
  2. ΚΕΡΑΜΙΚΗ
  3. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Η πράξη υλοποιείται από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι ή υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω προγράμματα καθώς και αιτήσεις συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα «ΝΕΑ» ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Ρεμπέλου 7, 546 25 Θεσσαλονίκη ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις γραμματείες των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.

·         Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  για εξωτερικούς συνεργάτες, πατήστε εδώ

·         Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για τους ωφελούμενους, πατήστε εδώ