02.11.2018 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αμπουλών νερού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  αμπούλων νερού 5ml ποσότητας 120.000 τμχ, για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης της ανταλλαγής συρίγγων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». Προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια 19.080,00€ (18.000,00€ άνευΦΠΑ)  συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2018-2019.

CPV :  33673000-8

ΚΑΕ: 64.91.050000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: : ΩΙΟΞΟΡ9Υ-ΚΙ3

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους όρους συμμετοχής.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο  για το σύνολο της προμήθειας .

Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν παραγγελιών που θα καταρτίζονται από το Θεραπευτικό  Προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες του, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς,  με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, ΤΚ 10437,  το αργότερο μέχρι στις    16/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής , β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τμήμα Δ/Ο, Μαρία Καραπάνου  τηλ 2105200800 (εσωτ.17215)  ώρες 10.00-15.00.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ