18.09.2019 | Προμήθειες

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για ένα (1) όχημα Ι.Χ. τύπου VAN 7 θέσεων στην Κοζάνη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 7 θέσεων

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 20.891,94 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 25.906,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου (φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ00510023). Συγχρηματοδοτείται κατά 18.906,00 ευρώ και από τον τακτικό προϋπολογισμό 2019 του  ΚΕΘΕΑ κατά 7.000,00 ευρώ. Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2019. Περιλαμβάνεται στην Πράξη «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5032667, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4126/24-12-2018 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5032667.

CPV: 34136100-0

ΚΑΕ: 1300500000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: ΩΛ4ΣΟΡ9Υ-Τ78

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 531

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου & κο Παπαϊωάννου Γιώργο, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 230), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ