16.01.2015 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αμπούλων νερού 5ml για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής


Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια αμπούλων νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 150.000 τεμαχίων για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια «Αμπούλων νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 150.000 τεμαχίων για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», συνολικoύ  Προϋπολογισμού δαπάνης  30.353,00 € [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011)  και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο]. 
 
Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ένα (1)  έτος.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι  3 Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης. 

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης

Πληροφορίες δίδονται  από το Δ/Ο  Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ.2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.