13.01.2016 | Προμήθειες

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Α’ Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος  συνολικής προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 24.390,24€ προ ΦΠΑ (30.000,00 με ΦΠΑ), ήτοι 15.000,00 € ετησίως συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 28η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202, 203), email: promitheies@kethea.gr, Kagia@kethea.gr.