28.06.2021 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στην Κεφαλονιά


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax :  210 9241986
Mail: promithies@kethea.gr
                                                

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ:  ΚΥ- 2021/577/28.06.2021 
Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις:

  1. Που αφορούν στο ΚΕΘΕΑ, ήτοι : Α] του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως ισχύει σήμερα μετά : α) την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, β) τη συμπλήρωσή του με το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145),  γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις», Β] της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της  με την υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ:3359 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020 και Γ) του Π.Δ. 148/2007.
  2. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
  3. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ 715/79 (ΦΕΚ Α΄ 212) «Περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
  5. Της με αριθμ. πρωτ.470/02/04/2020 ένταξης της Πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , με έδρα την Κεφαλονιά» με κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
  6. Tην απόφαση της υπ’αριθμ  24ης Συνεδρίασης/25.09.2020 του Διοικητικού Συμβούλιου ΚΕΘΕΑ, με τη οποία ενέκρινε την απόφαση υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Κινητή Μονάδα», της Πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052169.
  7. Την απόφαση της υπ’αριθμ 29ης Συνεδρίασης/15.01.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ, με την οποία ενέκρινε α) την τροποποίηση των προδιαγραφών της αρχικής ΑΥΙΜ για το Υποέργο (1) της πράξης «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα τη Κεφαλονιά», με κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (απόφαση 24ης Συνεδρίασης/25.9.2020 ΑΔΑ: 64Π4ΟΡ9Υ-ΘΩΕ) όσον αφορά την επιφάνεια του ακινήτου. Συγκεκριμένα το ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια 60 έως 90 τ.μ. και β) ενέκρινε τη σκοπιμότητα δαπάνης εξεύρεσης ακινήτου επιφάνειας 60 έως 90 τ.μ. στο κέντρο της πόλης του Αργοστολίου για τη στέγαση υπηρεσιών της πράξης  «Κινητή Μονάδα του  ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα τη Κεφαλονιά», με κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», για χρονική διάρκεια έως τριών ετών με τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.
  8. Την απόφαση της υπ’ αριθμ 35ης Συνεδρίασης/21.05.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ, με την οποία κήρυξε τον Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α.Π.: ΚΥ/2021/357/5.4.2021 για τη μίσθωση ακινήτου στην Κεφαλονιά, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, και συγκεκριμένα για την πράξη «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κεφαλονιά» με κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με εμβαδόν από 60τ.μ. έως 90τ.μ., με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 600,00 € (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) και διάρκεια αυτής με την έναρξη λειτουργίας της πράξης και έως την  30/09/2023, με δυνατότητα παράτασης, ως άγονο, και αποφάσισε την επανάληψή του με τους ίδιους όρους.
  9. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΚΙ3ΟΡ9Υ-84Β
  10. Την απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΦΕΒΟΡ9Υ-Η05

Προκηρύσσει

Επαναληπτικό Δημόσιο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979, για τη μίσθωση ακινήτου η οποία θα ξεκινήσει με την έναρξη λειτουργίας της πράξης και μέχρι την  30/09/2023 με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του, έτοιμου προς χρήση και εγκατάσταση, ή εάν απαιτούνται παρεμβάσεις  όσον αφορά τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, να αναλαμβάνει την υλοποίησή τους ο  συμμετέχων ιδιοκτήτης, προκειμένου να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ  στην Κεφαλονιά.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη: