12.09.2013 | Προμήθειες

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη διαμόρφωση – μετατροπή οχημάτων σε κινητές μονάδες φροντίδας των εξαρτημένων στο δρόμο


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει την Επανάληψη  Πρόχειρου  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την «Διαμόρφωση – Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes – Benz σε Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των 73.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η  Πέμπτη,  26-09-2013  ώρα 12:00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι τα γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μέτς (Ισόγεια αίθουσα), Ταχ. Κώδ. 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης

Πληροφορίες δίδονται από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Τμήμα Δ/Ο, κα. Καραπάνου Μαρία, τηλ.: 210 3821007, 210 5200800,  fax : 210 3821051,  e-mail: accounting2@kethea-exelixis.gr.