23.02.2023 | Προμήθειες

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίων


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π.: KY/2023/149

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό  Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίων μετά των απαραίτητων χημικών υγρών εμφάνισής τους (τσίγκοι εκτύπωσης offset και υγρά εμφάνισης, υγρά ανανέωσης, υγρά γόμας) (β’ ύλες) για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Εκτιμώμενη συμβατική αξία 59.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (73.780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
1 Εκτυπωτικές πλάκες διαστ. 811×1055 8.400 6,214285 € 52.200,00 € 64.728,00 €
2 Εκτυπωτικές πλάκες διαστ. 605×745 2.200 3,318181 € 7.300,00 € 9.052,00 €
3 Υγρά εμφάνισης, ανανέωσης εμφάνισης και στερέωσης (γόμα) στις απαραίτητες ποσότητες για τις προσφερόμενες ποσότητες εκτυπωτικών πλακών. ΔΩΡΕΑΝ(*) ΔΩΡΕΑΝ(*)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 59.500,00 € 73.780,00 €

(*) Η αξία των χημικών υγρών εμπεριέχεται στην αξία των εκτυπωτικών πλακών.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι μέρος αυτής.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της .

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

 

ΚΑΕ: 2401010624

CPV: 22500000-5

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:  23/02-01-2023, με ΑΔΑΜ 23REQ011982372 και ΑΔΑ ΨΠΣΧΟΡ9Υ-Ι9Σ για το έτος 2023

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης: EL 522

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 17/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, στα τηλέφωνα 210 9241993-6 με τον κο Παπαϊωάννου Γιώργο (εσωτ. 230), fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 15:00.

 

Αθήνα, 23/02/2023

O Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ

Χρήστος Λιάπης